امروز : جمعه, 01 تیر 1403

معاونت فنی و امور زیر بنایی

معاون فنی و امور زیر بنایی

 

 

 

 

 

مهندس نیکبخت 

فعالیت ها و اهداف:

 

- بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمراني

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت.

- مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

- برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه هاي مختلف به پیمانکاران.

- برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

- نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

- هماهنگ نمودن کلیه امور اجرايی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.

- ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و ...

- نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

- برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

- نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

- مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.

- اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.

- برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی. بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمراني

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت.

- مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

- برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه هاي مختلف به پیمانکاران.

- برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

- نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

- هماهنگ نمودن کلیه امور اجرايی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.

- ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و ... - نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

- برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

- نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

- مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.

- اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.

- برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.

  • 5 870
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد