امروز : جمعه, 01 تیر 1403

سازمان سیما و منظر شهری

رییس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری

 

 مهندس نوروزی 

 

فعالیت ها و اهداف

 

• نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهری

• نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ارائه طرح های موردنیاز در زمینه فضاسازی مناسب جهت معابر و پاركها و وسائط نقلیه و اماكن عمومی متعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات عمومی

• نظارت بر صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و كنار شهر و سردرب اماكن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه های مربوطه وتدوین ضوابط و دستورالعملهای خاص در این زمینه

• نظارت بر انجام اقدامات الزم در جهت تهیه طرحهای آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت در حسن اجرای آنها توسط مناطق و واحدهای اجرائی مربوطه

• نظارت بر اجرای مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه در زمینه مبلمان شهری اعم از حاشیه خیابان ها، پارك ها و محل های تجمع عمومی و ...

• نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان

• تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان

• امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری، وصول مطالبات، فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن

• انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد

• نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند

• نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها

• نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان

• نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف

• نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی

• همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سارمان ویا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان

• اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح

• نمایندگی سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتی و خصوصی

• نظارت بر استخراج، مستند سازی، به روز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی

• نظارت بر پیشنهاد، تدوین و به روز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

  • 5 825
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد