امروز : جمعه, 01 تیر 1403

معاونت خدمات شهری

معاون خدمات شهری

 

 

مجید شادکام

 

 

 

فعالیت ها و اهداف

 

- برنامه ريزی و پيگيری انجام خدمات شهری خاص که مناطق شهرداری و ساير سازمانها و واحدهای تابعه به تنهائي قادر به انجام آن نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی يکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهرداری است

- برنامه ريزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حيوانات موذی و ولگرد و برقراری سيستم خاص جمع آوری و امحاء زباله ها و نخاله های ساختمانی و ساير ضايعات شهری

- پيگيری امور مربوط به تعطيل و انتقال کسبه و اماکن مزاحم شهری به مناطق پيش بينی شده در اجرای بنده 20 ماده 55 قانون شهرداريها و جلوگيری از فعاليت متکديان و جمع آوری آنها با هماهنگی و همکاری مناطق شهرداری

- اجرای مصوبات ستادهای رفع سد معبر و برفروبی و پيشگيری از خطر سيل و امثالهم

- تدوين ضوابط و واگذاری امور رفت و روب و ساير خدمات شهری به پيمانکاران و مشارکت در ستادهای متشکله در زمينه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مسافرين و پيگيری اجرای وظائف شهرداری دراين خصوص .

- بررسی و شناسائی دقيق وضيعت آنهار و مسيلهای شهر و جمع آوری و طبقه بندی کليه اطلاعات در اين خصوص

- تعيين حريم قانونی انهار و مسيلها با هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذيربط و مراقبت و نظارت در امر تحصيل و آزاد سازی اين حريم و پيگيری امور مربوطه به آنها

- نظارت دراجرای پروژه های بازسازی و استفاده بهينه از انهار و مسيلها و جلوگيری از هرگونه تجاوز به حريم و ريختن زباله و آشغال و نخاله ساختمانی در آنها با همکاری واحدهای ذيربط

- نظارت در امر نگهداری و حفظ مسيلها و انهار توسط مناطق شهرداری و انجام لازم در اين زمينه

- تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهای لازم در خصوص بازسازی و حفظ و نگهداری جويها، انهار و مسيلهای شهر با توجه به قوانين مربوطه و ابلاغ آن به واحدهای ذيربط و مناطق شهرداری

  • 5 874
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد