امروز : جمعه, 01 تیر 1403

سازمان پسماند

مدیر سازمان پسماند

 

 

هادی قربانی

 

رئیس سازمان پسماند شهرستان و استان پس از ادغام دو سازمان طی دستور مدیریتی، مدیریت بر سازمان پسماند شهرداری های استان با مدیریت مهندس قربانی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمینه حفظ منابع زیستی، آگاهی بخشی به شهروندان در کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا ازجمله اهدافی است که درآن دنبال می شود. سیاست گذاری تفاهم نامه همکاری بین این سازمان با ادارات و دستگاههای اجرایی در زمینه تحویل پسماند خشک - اشتراک گیری از شهروندان برای جمع آوری زباله های قابل تفکیک و تلاش بر ارتقای سطح بهداشتی ایستگاه زباله با جانمایی ایجاد ایستگاه موقت در منطقه ای دور از شهر از جمله مهمترین اقداماتی است که دراین سازمان مورد پیگیری واقع شده است.

 

فعالیت ها و اهداف:

 

• مدیریت، نظارت بر طراحی، برنامه ریزی بر امور مربوط به تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها از قبیل پسماندهای خانگی، اداری، تجاری و ساختمانی با رویكرد تفكیك از مبداء

• نظارت بر تنظیف شهر

• نظارت بر احداث واحدها و كارخانجات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها مطابق طرحها و برنامه ها مصوب مستقیماً یا از طریق مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (و استاندارد سازی امور مربوط به مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی)

• نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان

• تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان

• امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری، وصول مطالبات، فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن

• انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد

• نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند

• نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها

• نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان

• نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف

• نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی

• همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان

• اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح

• نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی

• نظارت بر استخراج، مستند سازی، به روز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی

• نظارت بر پیشنهاد، تدوین و به روز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

  • 5 993
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد