امروز : جمعه, 01 تیر 1403

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

 

 

 

علی یکدل

 

فعالیت ها و اهداف:

 

• نظارت و تقسیم کار بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف و اتخاذ تصمیم انضباطی درباره کارکنان براساس ضوابط و مقررات

• انجام هرگونه معامله و انعقاد قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات

• نظارت و اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارائیهای آن

• تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان

• تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان

• امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری، وصول مطالبات، فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن

• انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد

• نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند

• نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها

• نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان

• نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ار تباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف

• نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی

• همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان

• اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح

• نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی

• نظارت بر استخراج، مستند سازی، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی

• نظارت بر پیشنهاد، تدوین و به روز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

  • 6 168
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد