امروز : شنبه, 05 خرداد 1403

اگهی فروش غرفه های تجاری تقاطع چهارراه رسالت

اگهی فروش غرفه های تجاری تقاطع چهارراه رسالت

اگهی فروش غرفه های تجاری تقاطع چهارراه رسالت

 

اگهی فروش غرفه های تجاری تقاطع چهارراه رسالت

 

اگهی فروش غرفه های تجاری تقاطع چهارراه رسالت

 

مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

شماره تماس امور پیمان ها ۱۱- ۳۲۲۲۲۱۱۰

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد